Tiêu chuẩn

Phân loại môi trường xâm thực theo tiêu chuẩn TCVN 12041:2017

Tiêu chuẩn TCVN 12041:2017 quy định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ c...

TCVN5574-2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Tiêu chuẩn TCVN 5574-2018 quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nh&agrav...

TCVN 13346:2021 công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô

Tiêu chuẩn TCVN 13346:2021 công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - yêu cầu khảo sát và thi...

TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn TCVN 4085:2011 này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá và gạch đá...

Tiêu chuẩn TCVN 8264 : 2009 Gạch ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn TCVN 8264 quy định việc thi công và nghiệm thu công tác ốp lát trong các công trình xây dựng dân dụn...

TCVN 10304:2014 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc

Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014  được áp dụng để thiết kế móng cọc của nhà và công trình (sau đây gọi chung là c&oc...

Tiêu chuẩn ​​​​​​​TCVN 9030:2017 Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn TCVN 9030:2017 quy định phương pháp thử cho các sản phẩm: bê tông bọt, bê tông khi không chứng áp và b&ec...

TCVN 9029:2017 Bê tông nhẹ – sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp – yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9029:2017 quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bê tông bọt và sản phẩm bê tông khí đóng rắn trong điều ki...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11321:2016 về Cọc - Quy định thử động biến dạng lớn (PDA)

TCVN 11321:2016 về Cọc - Quy định thử động biến dạng lớn (PDA) &aac...

TCVN 9397:2012 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT)

TCVN 9397:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 359:2005 theo quy định tại k...

Quy cách lấy mẫu và phương pháp thử vật liệu theo QCVN 16:2019/BXD

QCVN 16:2019/BXD quy định về sản phẩm, hàng hóa vậ...

TCVN 3116:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước

Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử độ chống th...

cơ sở pháp lý và khái niệm bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình...

tiêu chuẩn trong chống thấm sàn bê tông

Chống thấm sàn bê tông là việc ngăn chặn nước dạng lỏng xâm nhập hay lan tràn vào kết cấu bên trong, đây là ...