Các phần mềm tiện ích hỗ trợ cài đặt

Các bộ cài sau có thể cần thiết trong quá trình cài đặt Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 và hỗ trợ khách hàng. Việc sử dụng các bộ cài này nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên viên kỹ thuật.